• Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, ul. 1 Maja 16, 24-150 Nałęczów, e-mail: info@bsnaleczow.pl
 • Logowanie do bankowości
 • Sprawy bieżące

  Szczegóły rozwiązań dla klientów indywidualnych ze względu na pandemię wirusa Covid-19

  Umożliwiamy bezpłatne zawieszenie spłaty rat kredytów dla klientów indywidualnych. Zawieszenie rat dotyczy kredytów hipotecznych, kredytów gotówkowych, kredytów mieszkaniowych zawartych do 13 marca  2020r.

     Proponujemy zastosowanie:

  1. zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych na okres do 9 miesięcy na wniosek Kredytobiorcy
  2. zawieszenia wykonania umowy kredytu dla kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu
  3.  odnowienie kredytu w ROR na okres do 9 miesięcy

   

   

  Procedura ma zastosowanie w stosunku do klientów indywidualnych:

   

  a) dla których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza 30 dni zna dzień złożenia Wniosku przez klienta;

  b) którzy w okresie od dnia 13.03.2020r do 30.09.2020r nie skorzystali z uproszczonej procedury Covid-19;

  c) którzy skorzystali z uproszczonej procedury obowiązującej do 30.09.2020r  z zastrzeżeniem, że łączny okres przedłużenia nie może przekroczyć 9 miesięcy

  d) wobec których na dzień złożenia wniosku  nie  jest prowadzone postępowania egzekucyjne, oraz klient nie złożył wniosku o upadłość konsumencką

   


  Opcja zawieszenia spłaty kredytu jest dostępna dla Kredytobiorców, którzy uzasadnią konieczność zawieszenia spłaty kredytu pogorszeniem swojej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa COVID-19.

   

  Możliwe rozwiązania:

   

  1. Zawieszenie (odroczenie) spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych w zgodnie z Wnioskiem kredytobiorcy na wskazany przez niego okres wynoszący maksymalnie
   9 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego kredytobiorcy).
  2. Odnowienie kredytów w ROR gdy nie zostaną spełnione standardowe warunki odnowienia, dla których decyzja o przedłużeniu kredytu w ROR zostanie podjęta do dnia 31 marca 2021 r., mogą zostać odnowione w trybie uproszczonym w uzgodnieniu z Kredytobiorcą na okres do 9 miesięcy po złożeniu przez Kredytobiorcę Wniosku.

  Powyższe rozwiązania realizowane są na wniosek Kredytobiorcy.

   

  Podstawy ubiegania się o zawieszenie rat:

   

  1) w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej: np. utrata pracy lub opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia
  2) w przypadku osób fizycznych których źródłem dochodu jest prowadzenie działalności gospodarczej: np. istotny spadek obrotów w okresie epidemii, ograniczenie przemieszczania się, zamknięcie lokali handlowych i gastronomicznych, zamknięcie granic, brak dostępu do materiałów, surowców i półproduktów itp.
  Bieżąca sytuacja nie może być podstawą do zawieszenie płatności dla każdego kredytobiorcy, a tylko w uzasadnionych przypadkach.

  Jak należy uzasadnić konieczność zawieszenia spłaty kredytu?


  We wniosku należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa Kredytobiorcy i jak to wpływa na konieczność zawieszenia spłaty rat. Bank nie będzie wymagał składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających aktualną sytuację finansowo-gospodarczą Kredytobiorcy.

   

  W jaki sposób można wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu?


  Wnioski o zawieszenie spłaty kredytu można pobrać ze strony internetowej banku pod adresem:

  https://bsnaleczow.pl/obsluga-kredytow-w-czasie-epidemii.html

  a składać za pośrednictwem poczty email na adres: info@bsnaleczow.pl.  W przypadku braku możliwości złożenia wniosku elektronicznie można go złożyć w  placówkach naszego banku. Czas rozpatrzenia wniosku do 30 dni.

   

  Wnioski można składać do 31 marca 2021r.

   

  Czy rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu jest płatne?


  Rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty kredytu jest bezpłatne i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy kredytowej.

   

  Co oznacza zapis we Wniosku o zawieszenie rat: „Na żądanie Banku zobowiązuję się do pisemnego potwierdzenia niniejszego Wniosku”?

   

  Powyższe zobowiązanie należy rozumieć w ten sposób, że Bank umożliwia i akceptuje składanie wniosków o zawieszenie spłaty kredytu w związku z pandemią koronawirusa różnymi kanałami. Bank zrealizuje poprawnie złożony wniosek o zawieszenie rat wskazanymi kanałami, nie ma potrzeby dostarczania przez Klienta oryginału tego wniosku do Banku. Jednakże w przyszłości, po ustaniu pandemii, Bank może skorzystać z prawa do żądania dostarczenia oryginału wniosku lub innych dokumentów potwierdzających informacje zamieszczone we wniosku , ale poinformuje o tym  Klienta indywidualnie.

   

  Czy można odstąpić od zawieszenia kredytu?

   

  Kredytobiorca, któremu Bank zawiesił spłatę rat kredytu na podstawie Wniosku, ma prawo do odstąpienia od zawieszenia spłaty bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Banku potwierdzenia realizacji wniosku. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia Kredytobiorca składa w formie email na  lub w placówkach naszego Banku jednoznaczne oświadczenie. W tym celu mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

   

  W przypadku odstąpienia od zawieszenie spłaty kredytu, w sytuacji gdy upłynie termin wymagalności raty określonej w obowiązującej umowie, zobowiązanie stanie się wymagalne na datę pierwotnie w niej określoną, co skutkować może naliczeniem odsetek karnych od niespłaconej kwoty raty kredytu. Bank nalicza odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym. Aktualnie oprocentowanie to wynosi: 11,2 % w stosunku rocznym. Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 p.p.

  Wysokość oprocentowania za opóźnienie ulega zmianie każdorazowo w przypadku zmiany wysokości stopy referencyjnej ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski.  Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia
  w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

  wstecz
  Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.